Be kategorijos

KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINOSIOS SĄLYGOS 2020-2021 M. M. (ESANT COVID 19 PANDEMIJOS PLITIMO GRĖSMEI)

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijos vadovo 2020 rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838 sprendimu Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos rekomendacijomis, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtomis rekomendacijomis, keičiasi ugdymo proceso organizavimo tvarka gimnazijoje:

  1. Gimnazijoje ribojami bendruomenės kontaktai, maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių ir saugaus atstumo reikalavimų.
  2. Gimnazijos patalpose privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
  3. Maksimaliai ribojant skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus pamokų ir pertraukų metu, mokinių srautai reguliuojami vadovaujantis mokinių judėjimo krypčių žemėlapiu.
  4. Būtina laikytis pagal mokinių judėjimo krypčių žemėlapį nustatytų judėjimo zonų  iki klasių, valgyklos, specializuotų kabinetų, sanitarinių mazgų ir pan. maršrutų.
  5. Mokiniams teikiama mokymosi pagalba, konsultacijos tiek individualiai, tiek nuotoliniu būdu.
  6. Neformalusis švietimas organizuojamas, laikantis mokinių grupių izoliacijos principo.
  7. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir/ar kuriems privaloma izoliacija.
  8. Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į gimnaziją, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.
  9. Mokiniai, važinėjantys viešuoju transportu, privalo laikytis bendrųjų ekstremalios situacijos saugos reikalavimų.
  10.  Mokiniai, mokytojai, darbuotojai prieš patekdami į gimnazijos patalpas, naudojasi  prie įėjimo esančiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis.

Mokslo metų eigoje epidemiologinė situacija nuolat stebima, informacija sistemingai pildoma, reikalui esant, nustatomi nauji saugos kriterijai. 

Visų gimnazijos bendruomenės narių prašoma laikytis visų ekstremalios situacijos reikalavimų ir rekomendacijų.

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos administracija