2022 m. pavasarį vykdyto audito metu patvirtinta, kad gimnazija laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų. 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metams gimnazija yra pripažinta OLWEUS mokykla

KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS DRAUSMINIMO KOPETĖLĖS

1. Olweus patyčių prevencijos programos nuobaudų kopėčios – dokumentas, kuris apibūdina įvairias poveikio priemones, skirtas mažinti patyčias gimnazijoje.

2. Visi gimnazijos darbuotojai privalo žinoti šias nuobaudų kopėčias, jomis naudotis, kai to prireikia.

3. Nuobaudos taikomos nuosekliai, laiptelis po laiptelio, tačiau jeigu yra padarytas kūno sužalojimas, akivaizdus psichologinis smurtas, turintis pasekmes mokiniui, iš kurio buvo tyčiojamasi, ar sugadintas vertingas daiktas, iškart taikoma trečioji nuobauda. Atskirais ypatingais atvejais iš karto gali būti taikoma ir aukštesnė nuobauda.

4. Patyčios bus nutraukiamos, o besityčiojusiems mokiniams bus taikomos atitinkamos poveikio priemonės:

Drausminimo pakoposPriemonės
1. Pirma pakopa – sudrausminimas (Pirmas patyčių atvejis)  1. Patyčios nedelsiant nutraukiamos;
2. Pastebėjusio patyčias gimnazijos darbuotojo korekcinis pokalbis su prasižengusiu mokiniu;
3. Patyčių atvejis registruojamas socialinio pedagogo kabinete Olweus patyčių prevencijos programos registracijos žurnale „OPPP patyčių registracijos žurnalas“;
4. Informuojamas klasės auklėtojas, kuris irgi Patyčių atvejį arba informaciją fiksuoja klasės aplanke;
5. Prasižengęs mokinys pats apie tai informuoja tėvus tą pačią dieną, o klasės auklėtojas irgi informuoja tėvus apie įvykį tiesiogiai ar per elektroninį dienyną.
2. Antra pakopa – pokalbis su mokiniu (Pasikartojančios patyčios)  1. Patyčios nedelsiant nutraukiamos;
2 Pastebėjusio patyčias gimnazijos darbuotojo korekcinis pokalbis su prasižengusiu mokiniu;
3. Patyčių atvejis registruojamas socialinio pedagogo kabinete Olweus patyčių prevencijos programos registracijos žurnale;
4. Informuojamas klasės auklėtojas, kuris irgi Patyčių atvejį arba informaciją fiksuoja klasės aplanke;
5. Klasės auklėtojas informuoja mokinio, kuris tyčiojosi, tėvus apie patyčių atvejį tiesiogiai;
6. Prasižengęs mokinys rašo pasiaiškinimą raštu;
7. Tą pačią dieną prasižengusio mokinio korekcinis pokalbis su gimnazijos socialiniu pedagogu ir klasės auklėtoju.
3. Trečia pakopa – pokalbis su tėvais ir gimnazijos administracija  1. Patyčios nedelsiant nutraukiamos (piktybiškai besikartojančios ar/ir žiaurios patyčios);
2. Patyčių atvejis registruojamas socialinio pedagogo kabinete Olweus patyčių prevencijos programos registracijos žurnale;
3. Kuo skubiau informuojamas klasės auklėtojas, kuris irgi Patyčių atvejį arba informaciją fiksuoja klasės aplanke;
4. Kuo skubiau klasės auklėtojas informuoja mokinio, kuris tyčiojosi, tėvus apie patyčių atvejį ir kviečia juos pokalbiui;
5. Prasižengęs mokinys rašo pasiaiškinimą raštu;
6. Tą pačią arba kitą dieną surengtame pokalbyje dalyvauja prasižengęs mokinys, jo tėvai, klasės auklėtojas, gimnazijos administracija, socialinis pedagogas, kviečiamas patyčias nutraukęs darbuotojas;
7. Gali būti skiriamas įspėjimas ir/arba siūlomi pagalbos būdai mokiniui (psichologo konsultacijos, elgesio stebėjimas ir pan.).
4. Ketvirta pakopa – patyčių atvejo nagrinėjimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje (nesiliaujančios, įsisenėjusios patyčios, taip pat jei įvykdo keli mokiniai)  1. Patyčios nedelsiant nutraukiamos;
2. Patyčių atvejis registruojamas socialinio pedagogo kabinete Olweus patyčių prevencijos programos registracijos žurnale;
3. Informuojamas klasės auklėtojas, kuris irgi patyčių atvejį arba informaciją fiksuoja klasės aplanke;
4. Klasės auklėtojas skubiai informuoja mokinio, kuris tyčiojosi, tėvus apie patyčių atvejį;
5. Prasižengęs mokinys rašo pasiaiškinimą raštu;
6. Patyčių atvejis nagrinėjamas artimiausiame gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant prasižengusio mokinio tėvams, klasės auklėtojui, mokytojams;
7. Skiriamos priemonės pagal Vaiko gerovės komisijos sprendimą ir aptariami pagalbos būdai mokiniui.
5. Penkta pakopa – pakartotinis patyčių atvejo nagrinėjimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje (sudėtingi patyčių atvejai)  1. Patyčios nedelsiant nutraukiamos;
2. Patyčių atvejis registruojamas socialinio pedagogo kabinete Olweus patyčių prevencijos programos registracijos žurnale;
3. Informuojamas klasės auklėtojas, kuris irgi Patyčių atvejį arba informaciją fiksuoja klasės aplanke;
4. Klasės auklėtojas skubiai informuoja mokinio, kuris tyčiojosi, tėvus apie patyčių atvejį;
5. Prasižengęs mokinys rašo pasiaiškinimą raštu;
6. Patyčių atvejis nagrinėjamas artimiausiame gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant prasižengusio mokinio tėvams, klasės auklėtojui, mokytojams;
7. Direktoriaus įsakymu skiriamas griežtas įspėjimas ir kitos atitinkamos griežtos poveikio priemonės pagal Vaiko gerovės komisijos sprendimą ir aptariami galimi pagalbos būdai mokiniui.
6. Šešta pakopa – siūlymas keisti mokyklą (kai ši nuobaudų sistema neveiksminga)  1. Patyčios nedelsiant nutraukiamos;
2. Patyčių atvejis registruojamas socialinio pedagogo kabinete Olweus patyčių prevencijos programos registracijos žurnale;
3. Informuojamas klasės auklėtojas, kuris irgi Patyčių atvejį arba informaciją fiksuoja klasės aplanke;
4. Klasės auklėtojas skubiai informuoja mokinio, kuris tyčiojosi, tėvus apie patyčių atvejį;
5. Prasižengęs mokinys rašo pasiaiškinimą raštu.
6. Prasižengusio mokinio tėvai kviečiami į mokyklą pokalbiui su gimnazijos vadovu, kurio metu siūloma pasirinkti kitą mokyklą.

PRITARTA Mokytojų tarybos posėdžio 2018 m. rugpjūčio 30 d. protokolu Nr.

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:

1. Mes nesityčiosime iš kitų.

2. Mes pasistengsime padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.

4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir gimnazijoje, ir namuose.

Elektroninės patyčios

Norint įspėti apie el. patyčias, jas reikia atpažinti. Lietuvos policija dalinasi informacija, kuri padės atpažinti patyčias internete. Pastebėjęs patyčias virtualioje erdvėje – nedelsiant pranešk klasės auklėtojui!