Karjeros ugdymo veiklos prioritetai

Vienas iš gimnazijos prioritetų – išugdyti jaunuolio gebėjimus planuoti savo asmeninį gyvenimą, karjerą, todėl visa ugdomoji veikla modeliuojama taip, kad kiekviename vaiko augimo etape būtų ugdomos ir atrandamos naujos mokinių kompetencijos, gebėjimai, skatinamas kūrybiškumas ir iniciatyva pačiam kurti savo ateitį. Šiuolaikinė karjeros sėkmė tapatinama su asmenine savirealizacija, savo gyvenimo tikslų siekimu, asmeniniu tobulėjimu.

Ugdymo karjerai paslaugų tikslas

 • Padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.
 • sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Bendrieji tikslai ir uždaviniai:

 • Teikti ugdymo karjerai paslaugas visiems norintiems, atsižvelgiant į klientų individualius poreikius, informuoti apie švietimo sistemą, priėmimo sąlygas bei specialybes, kurių galima mokytis profesinėse mokyklose, kolegijose ir universitetuose.
 • Informuoti ir patarti dėl profilinio mokymosi galimybių;
 • Nuolat kaupti ir teikti naujausią informaciją apie profesijas ir darbo rinką bei jos prognozes;
 • Parengti mokinį – asmenybę, gebančią integruotis į europinę ir pasaulio bendriją;
 • Sudaryti kiekvienam klientui galimybę rinktis savo gabumus, polinkius ir poreikius atitinkantį mokymosi kelią.
 • Bendradarbiauti su išoriniais partneriais: švietimo įstaigomis, Kauno Jaunimo darbo centru, akredituotais PITais, kolegijomis ir universitetais.

Veiklos:

 • įvairūs vizitai į įmones,
 • susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis,
 • įvairių veiklų išbandymas praktiškai,
 • asmeninės konsultacijos,
 • įvairūs mokymai.

Numatoma:

 • Pravesti švietėjiškus savęs pažinimo pokalbius.
 • Padėti mokiniams parengti individualius karjeros planus.
 • Organizuoti projektinę veiklą apie Lietuvos universitetų, kolegijų studijas.
 • Supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos ūkio šakomis.
 • Kaupti ir skelbti informaciją apie įvairias mokyklas, padedančias įsigyti profesiją.
 • Organizuoti susitikimus su universitetų, aukštųjų mokyklų vadovais, dėstytojais, studentais.
 • Organizuoti išvykas į universitetus, aukštąsias mokyklas.
 • Organizuoti išvykas į gamybos, verslo įmones, įstaigas.
 • Bendradarbiauti su darbo rinkos įstaigomis, įmonėmis, mokymo ir konsultavimo tarnybomis.
 • Organizuoti karjeros veiklos vykdymo grupės narių, klasės vadovų, dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus suteikiant žinių ir įgūdžių, padedančių supažindinti mokinius su profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo pagrindais.

Ugdymas karjerai teikia šias paslaugas:

Mokiniams:
Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

 • padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
 • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • organizuojami vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas, studijų parodas ir kt.;
 • supažindinama su veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;
 • organizuojamas profesinis veiklinimas (išvykos į įmones, įstaigas, kur mokiniai supažindinami su profesijomis, darbo specifika);
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias universitetines ir neuniversitetines mokyklas taisyklėmis.

Klasių auklėtojoms:

 • padedama organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;
 • padedama organizuoti išvykas išvykos į įmones, įstaigas, kur mokiniai supažindinami su profesijomis, darbo specifika).

Mokoma naudotis puslapiais internete:

Pagalba mokiniams:

 • pažinti karjerai svarbias charakterio savybes,
 • rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją,
 • priimti tinkamus karjeros sprendimus,
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas,
 • įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką,
 • suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Mielas mokiny, savo gimnazijoje ne tik mokaisi įprastinius dalykus, tačiau gali išmokti geriau pažinti save, tam, kad vėliau galėtum rasti Tau labiausiai tinkantį ir patinkantį darbą, tu turi galimybę susipažinti su daugybę profesijų bei lengviau apsispręsti savo karjeros kelyje.

Kviečiame sekti naujienas svetainėje www.mukis.lt

Gimnazijoje konsultuoja karjeros koordinatorė Egidija Tarkauskienė 115 kab. ir gimnazijos psichologė Rita Venslovaitienė 214 kab.