Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija nuo 2022 m. sausio 1 d. dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

Projekto tikslas – siekti kiekvieno mokinio užsienio kalbų mokymo(si) pažangos.

Uždaviniai:
1. Įgyvendinti kryptingą savivaldų ugdymą(si).
2. Stiprinti komunikavimo užsienio kalbomis kompetencijas.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2022–2023 m.


Nuorodos mokytojams ir klasių auklėtojams:
INDIVIDUALIOS PAŽANGOS MATAVIMAS, FIKSAVIMAS, PLANAVIMAS IR REFLEKSIJA 2022–2023 MOKSLO METAI


KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS SAVIVALDAUS MOKYMOSI ĮSIVERTINIMAS ,,VORATINKLIS“

2022 m. įsigyta alternatyviųjų mokymo priemonių, praturtinančių ir papildančių, mokomojo dalyko turinį, atitinkančių mokymo(si) situacijas, mokinių amžių, poreikius.

Įrengta inovatyvi kompiuterizuota (20 vietų) užsienio kalbų laboratorija, kurioje vyksta užsienio kalbų pamokos, konsultacijos, moduliai, konkursai, olimpiados, integruotos, projektinės veiklos, neformaliojo švietimo užsiėmimai.

Įrengta kūrybinė universalaus mokymo(si) dizaino laboratorija.

Modernizuota aktų salė, įrengta multimedijos vaizdo ir įgarsinimo sistema, apšvietimas, panaudojant inovatyviausius technologinius sprendimus.

Modernizuoti užsienio kalbų kabinetai (10), sukurtos mobilios ugdymosi erdvės, pritaikytos mokymuisi bendradarbiaujant. Įrengti interaktyvūs ekranai su priedais, mobilūs baldai.

Modernizuotos gimnazijos erdvės (koridorius, fojė, poilsio zonos), įrengta moderni integruota akustinė sistema, pritaikyta tarptautinių projektų ir kitų veiklų įgyvendinimui.


Gerosios patirties sklaida

Vasario 13 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje lankėsi Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija. Veiklose, trukusiose nuo 10.00 iki 15.00 val. pasidalinome patirtimis, kokias veiklas įgyvendiname dalyvaudami projekte „Kokybės krepšelis“, kokias priemones ir metodus naudojame užsienio kalbų ir matematikos pamokose, kaip mokiniai matuoja, fiksuoja ir planuoja savo pažangą bei įsivertina savivaldų mokymąsi, kaip gimnazijoje organizuojame projektinę veiklą, kaip puoselėjame mokiniams palankią ugdymuisi aplinką, koks svarbus mokytojų bendradarbiavimas dėl kiekvieno mokinio pažangos.
Džiaugiamės puoselėdami ryšius tarp mokyklų ir dalindamiesi gerosiomis patirtimis!,,Vokiečių istoriniai pėdsakai Kaune‘‘ / ,,Mit dem Rad auf Spuren der deutschen Geschichte in Kaunas‘‘

2023 m. vasario 10 dieną gimnazijos Ib ir IIb klasių mokiniams vyko integruota vokiečių kalbos ir istorijos pamoka tema ,,Vokiečių istoriniai pėdsakai Kaune‘‘. Ją vedė VDU HMF dekanė doc. Dr. Rūta Eidukevičienė. Mokiniai žiūrėjo filmuką, klausėsi pristatymo, diskutavo.
Mokiniai pamokoje gavo užduotį – iki kovo mėnesio pabaigos parengti prezentaciją tema ,,Vokiečių istoriniai pėdsakai Kaune‘‘ ir ją pristatyti gimnazijos bendruomenei bei VDU studentams.Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginys „Mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo ir mokymo(si) bendradarbiaujant kompetencijų tobulinimas, taikant inovatyvias švietimo strategijas“

2023 m. vasario 6 d. gimnazijoje vyko Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginys „Mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo ir mokymo(si) bendradarbiaujant kompetencijų tobulinimas, taikant inovatyvias švietimo strategijas“, kurį vedė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komanda. Renginyje vyko mokymai temomis – „Kaip sukurti gerą ergonomiką klasėje? Sėdimų vietų išdėstymo klasėje galimybės ir įtaka ugdymo(si) kokybei“ ir „Užsienio kalbos ir dalyko sinergija pagal CLIL metodiką“. Mokymus vedė anglų kalbos mokytoja Daiva Brukienė, istorijos mokytoja Gabrielė Kamarauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja Deimantė Jankūnaitė. Renginyje dalyvavo Kauno BMT mokyklų vadovai, įvairių dalykų mokytojai.


Stalo žaidimų popietė

2023 m. sausio 20 d. gimnazijos Mokinių tarybos naujieji nariai organizavo stalo žaidimų popietę. Popietės metu gimnazistai susipažino su kitų klasių mokiniais, kartu analizavo stalo žaidimų taisykles, žaidė loginius, strateginius, atmintį, problemų sprendimo įgūdžius, vaizduotę, kūrybiškumą gerinančius stalo žaidimus įvairiomis kalbomis.

Mokymai mokytojams ,,Kaip sukurti gerą ergonomiką klasėje? Sėdimų vietų išdėstymo klasėje galimybės ir įtaka ugdymo(si) kokybei“

2023 m. sausio 4 d. mūsų mokytojai dalyvavo mokymuose ,,Kaip sukurti gerą ergonomiką klasėje? Sėdimų vietų išdėstymo klasėje galimybės ir įtaka ugdymo(si) kokybei“. Mokymuose mokytojai sužinojo kaip efektyviau pritaikyti sukurtas mobilias ugdymo(si) erdves, kokią įtaką skirtingas sėdimų vietų išdėstymas turi mokymui(si). Mokymus vedė Daiva Brukienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė.
Mokymai mokytojams ,,Kaip interaktyvus ekranas gali optimizuoti mokytojo darbą?“

2023 m. sausio 3 d. mokytojai dalyvavo interaktyvių ekranų mokymuose ,,Kaip interaktyvus ekranas gali optimizuoti mokytojo darbą?“ ir tobulino interaktyvių ekranų valdymo įgūdžius, kurie padėtų dar aktyviau pamokose taikyti vieną iš pažangiausių šiuolaikinių technologijų, skirtų mokymosi procesams ir švietimui.
Tarptautinio ,,Erasmus+“ projekto ,,Students teaching students“ / ,,Mokiniai moko mokinius“ integruoto dalyko ir užsienio kalbos pamokos organizavimo mokymų ,,CLIL Matters“ gerosios patirties sklaida

Mūsų gimnazijos tarptautinio ,,Erasmus+“ projekto ,,Students teaching students“ / ,,Mokiniai moko mokinius“ integruoto dalyko ir užsienio kalbos pamokos organizavimo mokymų ,,CLIL Matters“ Italijoje dalyvės Deimantė Jankūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ekonomikos, verslumo mokytoja ir Gabrielė Kamarauskaitė, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja, gimnazijos mokytojams 2022 m. gruodžio 29 d. pravedė mokymus apie integruoto dalyko ir užsienio kalbos pamokos organizavimą, pasidalino metodų įvairove, mokytojams vedė veiklas, kurias galima pritaikyti integruotose užsienio kalbų ir kitų mokomųjų dalykų pamokose.
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ir VDU Užsienio kalbų instituto bendrai organizuojamos integruotos veiklos ,,Pokalbių kavinė“ / ,,Language cafe“ 

„Pokalbių kavinė” / ,,Language cafe“  – daugiakalbystę ir tarpkultūrinę integraciją skatinantys mokinių ir studentų praktikumai užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų ir kt.) kalbomis. 
2022 m. gruodžio 22 d. jau tradiciškai UKI atstovai ir tarptautiniai VDU studentai bei absolventai lankėsi Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje, kur supažindino gimnazistus su arabų, albanų ir ispanų kalbomis. Jie ne tik daug sužinojo apie šias kalbas, išmoko frazių, bet ir pabandė rašyti arabiškai.
WELCOME TO OUR SCHOOL! KAUNAS STEPONAS DARIUS AND STASYS GIRĖNAS GYMNASIUM

https://www.youtube.com/watch?v=BNNZwLTfIgM

Anglų kalba mokinių paruoštas filmukas apie gimnaziją ir 2022 m. spalio 24 d. pristatytas Italijos J. Joyce vidurinėje mokykloje, programos ,,Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių projekto „Pasaulinis skaitmeninis raštingumas – iššūkis didelėms klaidoms“ / ,,Global-Digital Literacy Opposing Big Errors (GLOBE)“ mobilumo veiklų metu.

Mūsų gimnazijos komanda, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja Deimantė Jankūnaitė, pilietiškumo pagrindų ir istorijos mokytoja Gabrielė Kamarauskaitė, If kl. mokinė Liepa Gutmanaitė, IIc kl. mokinys Mantvydas Judickas, Id kl. mokinys Gabrielis Karpavičius ir Ib kl. mokinė Deivilė Miliauskaitė, 2022 m. spalio 23–29 dienomis dalyvavo programos ,,Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių projekto ,,Pasaulinis skaitmeninis raštingumas – iššūkis didelėms klaidoms“ / ,,Global-Digital Literacy Opposing Big Errors (GLOBE)“ mobilumo veiklose Italijoje, Romos mieste. Mobilumo veiklų metu vyko mokymai ir praktikumai, kuriuose mokiniai mokėsi maketavimo, reklamos kūrimo, atliko tyrimus ir pristatė rezultatus apie reklamos įtaką, diskutavo ir ieškojo būdų kaip kritiškai vertinti informaciją internete. Mokytojai kūrė metodus ir veiklas, skirtas mokinių skaitmeninio raštingumo tobulinimui.
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ir VDU Užsienio kalbų instituto bendrai organizuojamos integruotos veiklos ,,Pokalbių kavinė“ / ,,Language cafe“ 

„Pokalbių kavinė” / ,,Language cafe“  – daugiakalbystę ir tarpkultūrinę integraciją skatinantys mokinių ir studentų praktikumai užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų ir kt.) kalbomis.
2022 m. spalio 25 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vėl įvyko netradicinė užsienio kalbų „degustacija“ – „Language cafe“ su Vytauto Didžiojo Universiteto Užsienio kalbų instituto studentais. Šį kartą ,,Pokalbių kavinėje“ per įtraukiojo ir patyriminio mokymo(si) praktinius užsiėmimus mokiniai susipažino su japonų, ispanų bei turkų kalbomis, patobulino komunikavimo gimtąja ir užsienio kalbomis kompetenciją, viešojo kalbėjimo gebėjimus. Nuoširdžiai dėkojame Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorei dr. Teresei Ringailienei, studentams Yuri Takayasu (japonų kalba), Damla Takar ir Tansel Karadogan (turkų kalba), Carmen Josefa Galvis Mesa ir ponui Jeremy (ispanų kalba).

Tarptautinė savanorystė mūsų gimnazijoje

Nuo 2022 m. rugsėjo 15 d. pagal ,,Kulturweit‘‘ programą į gimnaziją atvyko savanorė Luise Backes iš Vokietijos, Štutgarto miesto. Luise iki 2023 m. vasario 10 dienos atliks praktiką gimnazijoje, vykdys projektus su gimnazijos mokiniais, padės pasiruošti I pakopos vokiečių kalbos diplomui (Sprachdiplom I), supažindins gimnazistus su Vokietijos kultūra bei tradicijomis.
Luise pirmą kartą lankosi Lietuvoje, lanko lietuvių kalbos kursus Vytauto Didžiojo universitete, nori išmokti lietuvių kalbą, pažinti mūsų kultūrą ir padėti mokiniams komunikuojant vokiečių kalba.
Linkime jai sėkmės ir gerų įspūdžių Lietuvoje!
Kūrybiškumo stovykla „Mokymas(is) be sienų – komunikavimas užsienio kalbomis lyderystės, verslumo, STEAM ir STEM integruotose veiklose“.

2022 m. rugsėjo 12–13 d. I klasių gimnazistai dalyvavo kūrybiškumo stovykloje „Mokymas(is) be sienų – komunikavimas užsienio kalbomis lyderystės, verslumo ir STEAM ir STEM integruotose veiklose“, Jadagonyse.
Stovykloje I klasių mokiniai dalyvavo netradicinėse STEAM ir STEM pamokose, susitikime su gimnazijos direktore Nijole Šimkevičiene ,,Valanda su direktore „Kaip mums sekasi: sėkmės, problemos, galimybės“, paskaitoje ,,Komunikavimo užsienio kalbomis ir lyderystės kompetencijų tobulinimas tarptautiniuose jaunimo projektuose“, edukacijoje anglų kalba ,,African drumming lesson“ / ,,Afrikos būgnų pamoka“, ,,Olweus klasės valandėlėje „Vienas už visus – visi už vieną“, #kasvykstagirene pasikalbėjimuose su alumnais, interaktyvioje verslumo veikloje ,,Misija (ne)įmanoma“, orientacinės varžytuvėse „Kokia čia kalba?“. Mokiniai stovyklos metu tobulino komandinio darbo, viešojo kalbėjimo, komunikavimo užsienio kalbomis ir lyderystės gebėjimus.
Gimnazistai grįžo kupini puikių įspūdžių ir nuostabių prisiminimų! 
Nuotolinė paskaita Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių tėveliams „Kalbų poreikis šiuolaikinėje darbo rinkoje ir akademinėje erdvėje: savivaldaus mokymosi ir ateities karjeros projektavimo sąsajos“

Užsienio kalbų mokėjimas ir daugiakalbystė šiuolaikinėje visuomenėje yra ypač aktualūs. Mokydamiesi užsienio kalbų atveriame duris ne tik į skirtingų šalių kultūras, bet ir puoselėjame įvairiatautį dialogą. Taip skatinamas mokinių įsitraukimas į mokymo(si) procesą, integralumas, socialinis mobilumas siekiant mokymosi pažangos. Atliepdami šias tendencijas visus gimnazijos mokinių tėvelius 2022 m. birželio 20 d. kvietėme dalyvauti nuotolinėje paskaitoje „Kalbų poreikis šiuolaikinėje darbo rinkoje ir akademinėje erdvėje: savivaldaus mokymosi ir ateities karjeros projektavimo sąsajos“. Paskaitą Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių tėveliams skaitė Prof. dr. Vilma Bijeikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Komunikacijos prorektorė.

Ugdymo(si) organizavimas KITAIP „Mokymas(is) be sienų“ teatrinių improvizacijų ir viešojo kalbėjimo stiprinimo praktikumai

Būdami labai skirtingi  mes visi turime ir kai ką bendro: savo baimes. Kartais jos mus užvaldo ir svarbią akimirką pakiša koją. Nesiliaujame savęs ir kitų klausti: kaip man kovoti su savo baime ir kodėl kaskart kovoje su ja aš pralaimiu? O galbūt verčiau savo baimę prisijaukinti ir su ja susidraugauti? Kaip aš galiu padėti sau ir save nuraminti?Į visus šiuos klausimus 2022 m. birželio 12–16 d. I ir III klasių mokiniams praktikumų metu padėjo atsakyti renginių vedėja bei teatro aktorė Edita Zėčiūtė. Gimnazistai teatrinių improvizacijų ir viešojo kalbėjimo stiprinimo praktikumų metu improvizavo, mokėsi kvėpavimo technikų, studijavo kūno kalbą ir reflektavo savo patyrimus.
Paskaita Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniams „Kalbų poreikis šiuolaikinėje darbo rinkoje: savivaldaus mokymosi ir ateities karjeros projektavimo sąsajos. Kalbų mokymasis ir kaip jų mokytis?“

2022 m. birželio 10 d. Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institute Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokiniams organizuota paskaita „Kalbų poreikis šiuolaikinėje darbo rinkoje: savivaldaus mokymosi ir ateities karjeros projektavimo sąsajos. Kalbų mokymasis ir kaip jų mokytis?“. Paskaitą gimnazistams skaitė VDU UKI direktorė dr. Teresė Ringailienė ir lektorė Lina Abraitienė. Mokiniai turėjo galimybę iš pirmų lūpų išgirsti kaip mokytis užsienio kalbų,  sužinojo apie daugiakalbystės šiuolaikinėje visuomenėje aktualumą, užsienio kalbų poreikį darbo rinkoje ir akademinėje erdvėje. Dėkojame VDU UKI direktorei dr. Teresei Ringailienei už galimybę gimnazijos mokiniams apsilankyti ir dalyvauti paskaitose Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų fakultete.

Mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, integruoto anglų kalbos modulio ,,Menas, komunikacija ir verslumas“, ekonomikos ir verslumo mokytoja Deimantė Jankūnaitė tapo ISM ir LRT Lietuvos švietimo lyderio rinkimų nugalėtoja!

Šį pavasarį šalies visuomenė nominavo ir rinko žmones, kurių energija, pastangos, darbai ir rezultatai prisideda prie Lietuvos švietimo tobulinimo. Lietuvos žmonių ir specialiai rinkimams suburtos komisijos sprendimu šiemet švietimo lyderio vardas už indėlį kuriant iniciatyvas savo švietimo įstaigoje skirtas Deimantei Jankūnaitei. Deimantę Jankūnaitę ISM ir LRT Lietuvos švietimo lyderio rinkimuose nominavo mūsų gimnazistai.
Apdovanojimo ceremonija įvyko ISM universiteto organizuotoje konferencijoje „Žingsnis į ateitį – ką gali švietimo lyderystė?“, kurioje mokslininkai, švietimo profesionalai ir ekspertai dalijosi savo įžvalgomis, gerosiomis lyderystės praktikomis ir laukiančiais uždaviniais.
Džiaugiamės ir sveikiname Deimantę!
Seminarų ciklas gimnazijos mokytojams, skirtas bendradarbiavimo, įgyvendinant pokyčius, įgūdžių tobulinimui (pokyčių psichologija, įgalinimas, bendravimas, psichologinis atsparumas, sudėtingų situacijų valdymas)

2022 m. gegužės 24 d ,,Kryptingo savivaldaus ir įtraukiojo ugdymo(si) organizavimas“. Lektorė Audronė Šarskuvienė.
Seminarų ciklas ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant pokyčius“, skirtas bendravimo, įgyvendinant pokyčius, įgūdžių tobulinimui:
2022 m. balandžio 19 d. ,,Psichologinis atsparumas“. Lektorė Kotryna Gotberg.
2022 m. balandžio 22 d. ,,Pokyčių psichologija“. Lektorė Kotryna Gotberg.
2022 m. gegužės 12 d. ,,Pokyčių psichologija“. Lektoriai Kotryna Gotberg, Audrius Matiukas.
2022 m. gegužės 26 d. ,,Įgalinimas“. Lektorė Rūta Gudmonaitė.
2022 m. birželio 9 d. ,,Sudėtingų situacijų valdymas“. Lektoriai Kotryna Gotberg, Audrius Matiukas.2022 m. gegužės 30 d. organizuota mokytojų stažuotė-seminaras Kintų pagrindinėje mokykloje „Šiuolaikinės ugdymo tendencijos, savivaldus ir įtraukusis ugdymas“


„Pokalbių kavinė“ / „Language cafe“ Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institute

„Pokalbių kavinė” / ,,Language cafe“  – daugiakalbystę ir tarpkultūrinę integraciją skatinantys mokinių ir studentų praktikumai užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų ir kt.) kalbomis.
2022 m. kovo 31 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos I-III kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje kalbos ,,degustacijoje“ Vytauto Didžiojo Universiteto Užsienio kalbų institute. Šį kartą ,,Pokalbių kavinėje“ per įtraukiojo ir patyriminio mokymo(si) praktikas mokiniai ne tik tobulino anglų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbų kalbines kompetencijas, bet ir susipažino su ukrainiečių kalba, sužinojo įdomių faktų apie ukrainiečių kalbą ir kultūrą, turėjo galimybę išmokti keletą frazių ukrainietiškai. Kartu su gimnazistais mokėsi ir gimnazijos anglų kalbos mokytoja Inga Vedegienė ir rusų kalbos mokytoja Nida Brimienė. ,,Pokalbių kavinėje“ dalyvavo būrys ukrainiečių, šiuo metu gyvenančių Kaune. Gimnazistai ukrainiečiams papasakojo apie Kauną, patarė, ką jie galėtų įdomaus pamatyti bei aplankyti Kaune, atsakė į jų užduotus klausimus, išmokė lietuviškų žodžių bei frazių. Mokiniai taip pat prisidėjo prie maskuojamųjų tinklų pynimo, kurie bus perduoti kovotojams Ukrainoje. Tarpkultūrinė integracija ir komunikavimas užsienio kalbomis sukuria prielaidas ne tik bendrauti ir bendradarbiauti, bet ir kartu būti daugiakultūrės visuomenės dalimi.
Ugdymo(si) organizavimas KITAIP „Mokymas(is) be sienų“ aktorių užsiėmimai

2022 m. kovo 24 d. I klasių mokiniai dalyvavo teatro aktoriaus Tomo Erbrėderio užsiėmime „Teatrinės improvizacijos ir viešasis kalbėjimas“.
2022 m. kovo 3 d. I klasių mokiniai dalyvavo teatro aktorės Godos Petkutės užsiėmime „Teatrinės improvizacijos ir viešasis kalbėjimas“.
2022 m. vasario 8 d. III klasių mokiniai dalyvavo teatro aktoriaus Povilo Jatkevičiaus užsiėmime „Teatrinės improvizacijos ir viešasis kalbėjimas“.
2022 m. vasario 3 d. III klasių mokiniai dalyvavo teatrinių improvizacijų užsiėmime ir ekskursijoje, kuri vyko Nacionaliniame Kauno dramos teatre kartu su teatro administratoriumi Adu Pliopa.
Programos „Erasmus+“ jaunimo mainai „Paliesk sielą“ / „Touch the soul“

2022 m. sausio 29 – vasario 7 d. gimnazijos I-III kl. mokinių komanda, kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja Deimante Jankūnaite dalyvavo „Erasmus+“ jaunimo mainuose „Paliesk sielą“ / „Touch the soul“ Prancūzijoje. Projekte, kartu su dalyviais iš Rumunijos, Prancūzijos, Turkijos ir Makedonijos, kūrė muzikinius metodus, diskutavo ir ruošė pristatymus kaip muzikos galią panaudoti socialiniams pokyčiams, pažino kitų šalių muzikos ypatybes, pristatė savo tautos muziką ir kultūrą. Mokiniai projekte tobulino asmenines, mokėjimo mokytis, užsienio kalbų, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas. Tarptautiniame projekte mokiniai susipažino su „Erasmus+“ programa ir užmezgė ryšius su kitų šalių organizacijomis bei jų atstovais. Gimnazijos komanda lankėsi Strasbūre ir Paryžiuje, kur susipažino su šių miestų kultūra, architektūra ir istorija.

,,Šiame projekte ko gero labiausiai patobulinau savo viešą kalbėjimą, įgavau drąsos ir pasitikėjimo, ypač suartėjau su muzika ir įvairių šalių kultūra. Projekto metu susipažinau su aktyviais, organizuotais ir kūrybingais žmonėmis, smagiai leidau su jais laiką ir generavau visokiausias idėjas veikloms. Sunkiausia projekto dalis – atsisveikinti su jo dalyviais ir likti su prisiminimais savo galvoje.“ Erika Lukošiūnaitė, IIa kl.

,,Erasmus+“ buvo tikrai puiki patirtis! Kadangi, tai buvo mano pirmasis projektas, be galo džiaugiuosi, jog atradau drąsos sudalyvauti ir aplankyti Prancūziją. Sutikome daug nuostabių bei motyvuotų žmonių, o santykiai su daugeliu, kai kuriems iš mūsų peraugo į draugystę. Mano anglų kalbos lygis gerokai pagerėjo, nors projekte buvome tik savaitę. Iš ,,Erasmus+“ programos išsivežiau daug vertingos patirties ir neužmirštamus įspūdžius. Siūlau visiems pasinaudoti galimybe ir vykti į užsienį su ,,Erasmus+“ programa – įsimintoms akimirkoms.“ Viktorija Gudaitytė, IIIc kl.Programos „Erasmus+“ jaunimo mainai „Tikėjimas“ / „Hope“

2022 m. sausio 10–28 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos I-III klasių mokiniai, kartu su mokytoja Gabriele Kamarauskaite, dalyvavo programos „Erasmus+“ projekte „Tikėjimas“ / „Hope“. Projektas vyko nuostabiame Prancūzijos miestelyje Allamort. Kartu su dalyviais iš Lietuvos, Turkijos, Graikijos, Prancūzijos ir Rumunijos, projekte vyko užsiėmimai, konstruktyvios diskusijos apie migrantų socialinę adaptaciją, pabėgėlių integraciją ir savęs vertinimą tarpkultūrinėje aplinkoje. Mokiniai projekte kūrė meninius filmukus apie emigraciją, jos priežastis, emigrantų adaptacijos problemas. Tarptautinėse komandose mokiniai siūlė idėjas, kurios palengvintų emigrantų adaptaciją ir kovotų su tolerancijos problemomis. Tarptautiniame projekte mokiniai susipažino su „Erasmus+“ programa ir užmezgė ryšius su kitų šalių organizacijomis bei jų atstovais. Projekte mokiniai susipažino su dalyvaujančių šalių kultūromis, tradicijomis ir kalbomis, tobulino komandinio darbo, komunikavimo užsienio kalbomis, lyderystės ir viešojo kalbėjimo kompetencijas.  

,,Projektas buvo puiki galimybė atrasti save. Kartais taip pradedame gyventi rutinoje, kad net nesuprantame kaip mums reikia naujų dalykų ir patirčių. ,,Erasmus+“ man suteikė visa tai. Žmonės su kuriais keliavau bei sutikau projekte buvo tarsi neištartas, bet parodytas žodis koks nuostabus ir nenuspėjamas gali būti gyvenimas. Nors savaitę praleidau su žmonėmis iš kitų šalių, kurių nepažinojau, kurie kalba kita kalba, turi kitą kultūrą bei papročius, tačiau mes visi turėjom bendrą tikslą pasiekti bei sužinoti naujų dalykų, tas tikslas mus suvienijo ir pavertė šeima siekiančia, kad kiekvienas išvažiuotų kuo laimingesnis. Grįžus iš projekto galiu drąsiai teigti, kad tai yra vieta iš svajonių, žmonės ten tikri ir priima tave tokį koks esi. Svarbiausia reikia nebijoti išlipti iš savo komforto zonos. Pasaulis laukia kiekvieno iš mūsų, bet mūsų pasirinkimas yra ar į jį žengsime ar ne.“ Atėnė Mikalauskaitė, Ib kl. 

,,Projektas iš naujo atvėrė man akis. Sutikau daug naujų, įdomių žmonių, supratau kiek daug galiu ir, kokia drąsi galiu būti. Turėjau labai gerą laiką su mūsų mokyklos komanda, sustiprinau ryšius su savo savo nuostabia mokytoja, pagilinau anglų kalbos žinias, viešojo kalbėjimo įgūdžius ir vėl iš naujo patyriau gyvenimo džiaugsmą. Artimoje ateityje, tikiuosi turėti dar daugiau tokių projektų.“ Emilija Morkūnaitė, IIa kl.
 
Programos ,,Erasmus+“ jaunimo mainai ,,Kūrybinis perdirbimas“ / ,,Creative recycling“ 

2022 m. sausio 10–20 d. gimnazijos II-III klasių mokinių komanda, kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja Deimante Jankūnaite, išvyko į Lenkiją, kur dalyvavo programos ,,Erasmus+“ jaunimo mainuose ,,Creative recycling“ / ,,Kūrybinis perdirbimas“. Projekte, kartu su dalyviais iš Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos ir Makedonijos, mūsų gimnazistai mokėsi apie ekologiją ir gamtosaugą. Dalyvavo komandos formavimo veiklose, diskusijose, kūrybinėse veiklose, užsiėmimuose ir mokymuose apie tvarumą, ekologiją, perdirbimą, rūšiavimą, tobulino žinias apie „Erasmus+“ programą ir jos pagrindinius veiksmus, kūrė idėjas naujiems projektams ir ryšius tolimesnei partnerystei. Projekte mokiniai pažino kitas kultūras, tradicijas bei kalbas, patobulino komandinio darbo, komunikavimo užsienio kalbomis.

Mokinių atsiliepimai:
,,Šis projektas man suteikė neįkainojamos patirties ir nepamirštamų prisiminimų. Projekto dėka, praturtinau anglų kalbos žinias, pranokau žvelgti į kai kuriuos dalykus iš kitos pusės ir patobulėjau kaip asmenybė. Žmonės šiame projekte padėjo pažinti ne tik savo tradicijas, kultūrą bei kalbą, tačiau suteikė motyvacijos bei noro labiau pažinti savo šallį. Miestelyje Milkow, būdama apsupta įvairių tautybių žmonėmis, gavau galimybę susirasti draugų kurie man laikui bėgant tapo kaip šeima, kurią buvo ne menka užduotis paleisti. Kolkas, tai buvo mano pirmasis projektas, tačiau jis yra geriausia kas galėjo nutikti mano gyvenime.“ Urtė Keturakytė, IIf kl.

,,Projekte labai patiko susipažinti su kitų kultūrų žmonėmis, juos pažinti ir mokytis iš jų. Apie ekologiją supratau, kad žmonija labai greitai artėja prie išnykimo ribos ir norint išgelbėti žemės likimą, reikia keisti mąstyseną, požiūrį, įpročius ir elgesį. Emocijos po projekto įspūdingai geros, nes tikrai pagerėjo anglų kalbos viešas kalbėjimas bei sutikau daug labai įdomių žmonių su kuriais atrodo, kad beveik tapom viena didele šeima, todėl labai nesinorėjo išvažiuoti.“ Simonas Meiženis, IIf kl.