Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija nuo 2022 m. sausio 1 d. dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

Projekto tikslas – siekti kiekvieno mokinio užsienio kalbų mokymo(si) pažangos.

Uždaviniai:
1. Įgyvendinti kryptingą savivaldų ugdymą(si).
2. Stiprinti komunikavimo užsienio kalbomis kompetencijas.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2022–2023 m.