Mokinių tarybos atsakingi asmenys:

Mokinių tarybos kuratorė – Deimantė Jankūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, deimante.jankunaite@dgg.lt
Pirmininkė – Atėnė Mikalauskaitė, IIb a kl., atene.mikalauskaite@dgg.lt
Pavaduotoja – Emilija Morkūnaitė, IIIa kl., emilija.morkunaite@dgg.lt
Sekretorė – Silvija Kamenskaitė, IIIb kl., silvija.kamenskaite@dgg.lt

Mokinių taryba – yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems gimnazijos mokiniams.

Mokinių tarybos nariu gali tapti kiekvienas I-IV klasės mokinys. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas. Jis yra gimnazijos tarybos narys. Mokinių tarybos pirmininką atviru balsavimu renka I-IV klasių mokiniai.
Mokinių tarybos funkcijos:

  • Dalyvauja gimnazijos tarybos veikloje, atstovauja mokinių interesus;
  • Pagal kompetencijas inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių švietimą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
  • Priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
  • Padeda organizuoti gimnazijoje mokinių kultūrinę pažintinę veiklą, skatina mokinius dalyvauti gimnazijos bendruomenės gyvenime;
  • Bendradarbiauja su gimnazijos administracija, kitomis gimnazijos savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
  • Inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;
  • Padeda organizuoti žalingų įpročių prevenciją;
  • Telkia mokinius rūpintis gimnazijos ir jos aplinkos estetiniu vaizdu, padeda organizuoti talkas, savitvarkos akcijas.