Direktorė Dovilė Kaminskė, +37060886505

el. paštas: dovile.kaminske@dgg.lt

.

.

.

.

.

.

.

.

Išsilavinimas: 

2008 m. Vytauto didžiojo universitetas – Viešojo administravimo bakalauras2017 m. Vytauto didžiojo universitetas – Verslo magistras
2022 m. Vytauto didžiojo universitetas – Pedagogo kvalifikacija

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 2024 m.

Funkcijos:
organizuoja gimnazijos darbą, kad būtų įgyvendinami gimnazijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos; 

vadovauja gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina ir vadovauja jų vykdymui;

priima mokinius teisės aktų nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis;

analizuoja gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę;

tvirtina gimnazijos vidaus struktūrą;

nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;

rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su mokinių tėvais (rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
atlieka  kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose įstatymuose, gimnazijos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Kersnauskienė, tel. +370 61656515

III vadybinė kategorija

el. paštas: raimonda.kersnauskiene@dgg.lt

Gimimo vieta: Kaunas

Išsilavinimas: 1996 m. baigė Kauno 44 vidurinę mokyklą. 2000 m. baigė Marijampolės aukštesniąją pedagogikos mokyklą. Suteikta pradinių klasių pedagogo kvalifikacija. 2002 m. baigė Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą. Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 2002 m.

Funkcijos:
1. koordinuoja 1-2-ųjų gimnazijos klasių ugdymo proceso veiklas, organizuoja PUPP vykdymą;
2. rengia statistines mokinių mokymosi pasiekimų ataskaitas;
3. koordinuoja mokinių priėmimo organizavimą;
4. organizuoja mokinių mokymą namuose;
5. koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklas;
6. kuruoja gamtos mokslų, menų, kūno kultūros mokytojų veiklą.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Raimondos Kersnauskienės darbo grafikas 2023 – 2024 m.m.

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis7.30-18.0012.00-12.30
Antradienis7.30-18.00 12.00-12.30
Trečiadenis7.30-18.00 12.00-12.30
Ketvirtadienis7.30-18.00 12.00-12.30
Penktadienis7.30-18.00 12.00-12.30

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Raimondos Kersnauskienės darbotvarkė

Interesantai priimami

Savaitės dienaPriėmimo laikas
Pirmadienis11.00-12.00
Antradienis13.00-14.00
Ketvirtadienis11.00-12.00

Pagrindinės veiklos:

DataLaikasVeikla
Kasdien8.00-9.00Korespondencijos peržiūra, dokumentų, raštų vykdymas
Kasdien9.00-9.45Administracijos pasitarimas
PirmadieniaisNuo 15.00 val.Mokytojų metodinės veiklos organizavimo ir ugdymo klausimai (su darbo grupėmis)
Antradieniais10.35-11.05Atskirų darbo grupių savaitės veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (susirinkimai)
AntradieniaisNuo 15.00 val.Projektų (tarptautinių, nacionalinių) veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (su darbo grupėmis)
Trečiadieniais9.45–9.55
10.35–11.00
12.45–13.00
Informaciniai susitikimai – pokalbiai su gimnazijos mokiniais
TrečiadieniaisNuo 15.00 val.Ugdymo proceso organizavimo, emociškai ir fiziškai saugios ugdymo(si) aplinkos gimnazijoje formavimo ir užtikrinimo, kiti klausimai
Ketvirtadieniais10.35-11.05Atskirų darbo grupių savaitės veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (susirinkimai)
KetvirtadieniaisNuo 14.00 val.Mokytojų metodinė valanda
PenktadieniaisNuo 14.00 val.Bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais popietė

Kita veikla – žr. :

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mėnesio plane;
Kauno m. švietimo skyriaus mėnesio plane. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Ivanovienė,tel.  +370 68058569

II vadybinė kategorija           

el.paštas: daiva.ivanoviene@dgg.lt

Gimimo vieta: Kaunas.

Išsilavinimas: 1990 m. baigė Kauno 4 –ąją vidurinę mokyklą (dabar S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija). 1990 – 1995 metais studijavo VVU Kauno Humnitariniame fakultete, įgijo vertėjo referento iš vokiečių ir rusų kalbų bakalauro laipsnį. 2003 metais baigė Kauno Technologijos Universiteto Edukologijos institutą, suteiktas švietimo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 1996 m. vokiečių kalbos mokytoja, nuo 2001 m. direktorės pavaduotoja ugdymui.

Faktai: 2004 m. suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija, 2009 m. – vokiečių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 2009 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Pareigos: Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, vokiečų, rusų kalbų mokytoja.

Funkcijos:
1. koordinuoja vidurinio ugdymo (III-IV gimn. klasėse) proceso veiklas, organizuoja gimnazijoje vidurinio ugdymo brandos egzaminų, įskaitų, bandomųjų egzaminų vykdymą, brandos atestatų išdavimą;
2. koordinuoja gimnazijos mokytojų metodinę veiklą;
3. kuruoja bibliotekos – informacinio centro veiklą;
4. vadovauja gimnazijos ugdymo plano projekto, strateginio plano, metinio veiklos plano parengimo grupei;
5. atsako už informacijos pateikimą sistemoje STRAPIS;
6. kuruoja lietuvių, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų), tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų, NŠ mokytojų darbo organizavimą, dokumentacijos tvarkymą, metodinę veiklą.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Ivanovienės darbo grafikas 2023 – 2024 m.m.

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis7.30-18.0012.00-12.30
Antradienis7.30-18.0012.00-12.30
Trečiadenis7.30-18.00 12.00-12.30
Ketvirtadienis7.30-18.00 12.00-12.30
Penktadienis7.30-18.0012.00-12.30

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Ivanovienės darbotvarkė

Interesantai priimami

Savaitės dienaPriėmimo laikas
Pirmadienis11.00-12.00
Antradienis13.00-14.00
Ketvirtadienis11.00-12.00

Pagrindinės veiklos:

DataLaikasVeikla
Kasdien8.00-9.00Korespondencijos peržiūra, dokumentų, raštų vykdymas
Kasdien9.00-9.45Administracijos pasitarimas
PirmadieniaisNuo 15.00 val.Mokytojų metodinės veiklos organizavimo ir ugdymo klausimai (su darbo grupėmis)
Antradieniais10.35-11.05Atskirų darbo grupių savaitės veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (susirinkimai)
AntradieniaisNuo 15.00 val.Projektų (tarptautinių, nacionalinių) veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (su darbo grupėmis)
Trečiadieniais9.45–9.55
10.35–11.00
12.45–13.00
Informaciniai susitikimai – pokalbiai su gimnazijos mokiniais
TrečiadieniaisNuo 15.00 val.Ugdymo proceso organizavimo, emociškai ir fiziškai saugios ugdymo(si) aplinkos gimnazijoje formavimo ir užtikrinimo, kiti klausimai
Ketvirtadieniais10.35-11.05Atskirų darbo grupių savaitės veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (susirinkimai)
KetvirtadieniaisNuo 14.00 val.Mokytojų metodinė valanda
PenktadieniaisNuo 14.00 val.Bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais popietė

Kita veikla – žr. :

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mėnesio plane;

Kauno m. švietimo skyriaus mėnesio plane. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Deimantė Jankūnaitė,tel.  +370 61631166

el.paštas: deimante.jankunaite@dgg.lt

Gimimo vieta: Kaunas.

Išsilavinimas: 2018 m. baigė meno pedagogiką Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, suteikta muzikos mokytojos kvalifikacija. 2021 m. baigė švietimo vadybos studijas (anglų kalba) Vytauto Didžiojo universitete, suteiktas švietimo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis kartu su UNESCO IBE sertifikatu ,,Mokymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas“ / ,,Curriculum Design and Development“., 2022 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete baigė 90 ECTS kreditų modulį, pagal projekto „Ateities ekonomikos mokytojas“ studijos, remiantis „Ekonomika ir duomenų analitika“ bakalauro studijų programa. Nuo 2022 m. studijuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Švietimo lyderystės magistro programą.

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 2019 m.

Faktai: nuo 2015 m. programos ,,Erasmus+“ jaunimo mainų ir mokymų veiklų organizatorė, nuo 2018 m. muzikos mokytoja, nuo 2019 m. programos ,,Renkuosi mokyti’’ dalyvė, 2018-2019 tarptautinė pedagogikos praktika Barselonoje, 2022 m. už indėlį kuriant iniciatyvas savo švietimo įstaigoje tapo LRT ir ISM Lietuvos švietimo lyderio konkurso nugalėtoja.

Pareigos: Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja, III gimnazinės klasės vadovė, neformalaus švietimo veiklų mokytoja.

Funkcijos:

1. koordinuoja neformalųjį mokinių švietimą;
2. atsako už formaliojo ugdymo projektinę veiklą.
3. koordinuoja mokinių savivaldos veiklą;
4. atsako už kultūrinę, meninę, socialinę veiklą;
5. rengia ir įgyvendina tarptautinius ir respublikinius projektus;
6. palaiko gimnazijos bendruomenės ryšius su miesto kultūros ir meno įstaigomis, bendruomenėmis.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Deimantės Jankūnaitės darbo grafikas 2023 – 2024 m.m.

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis8.00-17.0012.00-13.00
Antradienis8.00-17.0012.00-13.00
Trečiadienis8.00-17.0012.00-13.00
Ketvirtadienis8.00-17.0012.00-13.00
Penktadienis8.00-17.00 12.00-13.00

Visi direktorės pavaduotojai ugdymui vykdo:

  • pamokų vertinimą pagal ugdymo priežiūros planus;
  • atstovauja gimnazijos direktorę, (pagal direktorės įsakymą) jai išvykus, apibendrina veiklą savo budėjimo metu, neatvykus mokytojui į darbą informuoja gimnazijos direktorę, organizuoja nesančio darbe mokytojo mokinių užimtumą; teikia gimnazijos direktorei siūlymus dėl mokytojų (kitų darbuotojų) skatinimo bei nuobaudų skyrimo;
  • pavedimus pagal gautus raštus, pateikdami rašte atliktos veiklos trumpus aprašus, pateikia pusmečių trumpas veiklos ataskaitas (esant poreikiui, dažniau);
  • rūpinasi savo darbo vietos tvarka, tvarkingai vykdo savo planuotos veiklos iliustravimą,  laikosi tarnybinio etiketo reikalavimų, dalykinio pokalbio bendravimo su darbuotojais ir gimnazijos lankytojais taisyklių.

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Edmundas Naujikas, tel. +370 62098990 el. paštas: edmundas.naujikas@dgg.lt

Išsilavinimas:  Kauno Stepono Žuko dailės aukštesnioji mokykla (baigta 1985m.)

Darbinė veikla: nuo 1986 m,. dirbo dailės mokytoju Kauno 4 – oje vid. mokykloje.
Nuo 1987 m. direktorės pavaduotoju ūkiui.

Funkcijos:

1. nuolat vykdo gimnazijos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus;
2. rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, vykdo priežiūrą pagal egzistuojančius įstatymus,
    reglamentus ir kt., kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja remonto darbus, vykdo energetinių resursų taupų naudojimą, apskaitą; 
3. kontroliuoja ir apskaito gimnazijos turtą, patalpų, inventoriaus efektyvumą, tinkamumą naudoti ir tinkamą eksploataciją, apsaugą, koordinuoja
    patalpų nuomos sutarčių pasirašymą. Rūpinasi gimnazijos pastato, patalpų renovacija, remontu; vykdo gimnazijos statinio priežiūros kontrolę;
4. organizuoja gimnazijoje vykdomų seminarų, pasitarimų, egzaminų ūkinį aptarnavimą;
5. nuolat tikrina, kad medžiagų, prekių, paslaugų apskaita atitiktų buhalterijos dokumentus;
6. organizuoja patalpų remontą, švaros ir tvarkos palaikymą gimnazijos patalpose ir teritorijoje;
7. derina aptarnaujančiojo personalo darbo grafikus, teikia gimnazijos direktorei tvirtinti, pildo aptarnaujančio personalo darbo laiko žiniaraštį.
8. instruktuoja ir kontroliuoja kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės ir žmonių saugos,
   elektros saugos reikalavimų; esant poreikiui inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų keitimą arba papildymą.
9. Vykdo gimnazijos direktorės deleguotus įvairius ūkinės veiklos pavedimus gautus iš Steigėjo, teisėtus direktorės įsakymus.
 

Raštinės vedėja – Marija Šlajienė, tel. nr.  862098992