Socialinio pedagogo veikla gimnazijoje

Socialines paslaugas gimnazijoje teikia:
socialinė pedagogė Eglė Letkauskienė (kab. 215, II aukštas, tel. nr.  8 618 55664);
El.paštas: egle.letkauskiene@dgg.lt
Tikslas: teikti socialinę – pedagoginę pagalbą mokiniams ir gimnazijos bendruomenės nariams, užtikrinti sėkmingą ir veiksmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo(-si) procesui, pozityviai socializacijai šeimoje bei gimnazijoje.

Socialinio pedagogo paslaugos gimnazijoje

 • Organizuoja mažas pajamas turinčių mokinių maitinimą;
 • Organizuoja mokinių pavėžėjimą;
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe;
 • Bendradarbiauja su klasės auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais bei įstaigos administracija, sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • Rengia ir vykdo mokinių socializacijos ir prevencijos projektus;
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje ir kitose institucijose;
 • Dirba su elgesio, mokymosi ir kitų problemų turinčiais mokiniais;
 • Esant reikalui kartu su klasės auklėtojais lanko mokinius jų namuose.
 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniu, tėvais ar teisėtais   mokinio atstovais,     pedagogais  ir  kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais. 
 •  Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams   kylančiais   sunkumais  (pagrindinių  vaiko reikmių  tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 •   Padeda  tėvams ar teisėtiems mokinio atstovams ugdyti savo vaiką;  suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo  svarbą, geriau  suprasti vaiko,
    turinčio vystymosi sunkumų,  poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą. . 
 •  Kartu su gimnazijos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš  kitų  institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą. 
 •  Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis  ir nevyriausybinėmis   organizacijomis, teikiančiomis socialinę,  psichologinę, teisinę pagalbą. 
 • Kartu  su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu. 

Socialinio pedagogo darbo laikas

Darbo dienosBendras darbo laikas
Pietų pertrauka
Pirmadienis8.00 – 16.0011.00 – 11.30
Antradienis8.00 – 16.00 11.00 – 11.30
Trečiadienis8.00 – 16.00 11.00 – 11.30
Ketvirtadienis
8.00 – 16.00
11.00 – 11.30
Penktadienis
8.00 – 14.30
11.00 – 11.30