Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
Formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis–pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.
Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.
Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:
1. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą.
2 Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę.
3. Skatinti mokinių savarankiškumą ir kūrybiškumą, taikant aktyviuosius mokymo metodus, integraciją, pačių vaikų iniciatyvą.
4. Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. Skatinti mokinius dalyvauti įvairioje neformaliojo ugdymo veikloje: 
             būreliuose, tarptautiniuose ar mokykliniuose projektuose, gimnazijos organizuojamuose renginiuose, konkursuose.
Neformaliojo vaikų švietimo principai:
1. Aktualumo principas – neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti.
2. Demokratiškumo principas – mokytojai, tėvai ir vaikai yra bendro ugdymosi proceso kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius.
3. Prieinamumo principas – sudaromos sąlygos vaikų kompetencijoms ugdyti per pasirinktą veiklą. Veiklos ir būdai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį.
4. Individualizavimo principas – neformalusis ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus.
5. Savanoriškumo principas – vaikai laisvai renkasi neformaliojo švietimo teikėją (mokytoją) tinkamiausios veiklos kompetencijai ugdyti.
6. Atvirumo principas – veiklų rezultatai konkretūs ir matomi (darbai parodose, koncertai, leidiniai, sportiniai pasiekimai).

Daugiau informacijos Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-neformalusis