Shopping cart

close

Nuotolinis mokymas(is)

SVARBI INFORMACIJA NUOTOLINIO MOKYMOSI PROCESO DALYVIAMS!

Primename, kad vieta kurioje vyksta pamokos (nesvarbu nuotoliniu būdu ar gyvai) yra VIEŠA VIETA.

Atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimus numato Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. Už viešosios tvarkos pažeidimą (pavyzdžiui, necenzūriniai žodžiai ar gestai, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką online pamokose) gali būti skirta bauda iki 240 Eur. (LR ANK 481 str. „Nedidelis viešos tvarkos pažeidimas“).

Neteisėti veiksmai virtualioje erdvėje neliks nepastebėti, už juos teks atsakyti!

POLICIJA RAGINA RIMTAI ŽIŪRĖTI Į NUOTOLINĮ MOKYMĄSI IR PATARIA:

  • Mokiniams niekada neperduoti savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims, nes taip gali būti pasisavinti ir kiti Jūsų duomenys.
  • Online pamokose bendrauti mandagiai ir draugiškai.
  • Nesiuntinėti iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms.
  • Tėvams domėtis ugdymosi procesu, kontroliuoti jo eigą.
  • Mokytojams šalinti netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos.
  • Netoleruoti elektroninių patyčių‼ Nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo.

Informaciją apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti naudojantis informacinėmis priemonėmis portale ePolicija.lt.

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOJE

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PAMOKŲ TVARKARAŠČIAI

 

Informacija ruošiama.

 

PASIRENGIMO NUOTOLINIAM MOKYMUI(SI) PRIEMONIŲ PLANAS Pasirengimo ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu priemonių planas
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠAS Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
NUOTOLINIAM MOKYMUI(SI) TAIKOMOS APLINKOS Pamokos organizuojamos ir vykdomos naudojantis platforma paslaugų rinkiniu G-Suite for Education. Taikomos aplinkos bendravimui (pokalbiams, vaizdo konferencijoms, virtualioms pamokoms) – Google Meet; FB klasių grupės. Virtualios aplinkos mokomosios medžiagos talpinimui ir kt.: Google Classroom; Google Drive + Google Docs; kitos įvairiems mokomiesiems dalykams mokyti sukurtos virtualios mokymo(si) aplinkos.
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) MEDŽIAGA Parengta nuotolinio mokymo(si) medžiaga, suplanuotas vertinimas/įsivertinimas, IT programos, įrankiai mokymosi medžiagos kūrimui. Pamokų medžiaga, užduotys, atsiskaitymo darbai teikiami Google Classroom patformoje; Egzaminatorius.lt; el. dienyne TAMO. Praktinės matematikos užduotys atliekamos moodle sistemoje; naudojamos elektroninėje erdvėje laisvai prieinamos elektroninės mokomosios metodinės priemonės mokytojams ir mokiniams, atitinkančios bendrąsias programas; interaktyvios užduotys; naudojamas gimnazijos mokytojų sukurtas skaitmeninių įrankių el. bankas; įvairiems mokomiesiems dalykams mokyti sukurtos virtualios mokymo(si) aplinkos; kitos mokytojų naudojamos interaktyvios mokymosi priemonės pagal atskirus mokomuosius dalykus. Virtualiose pamokose taikomos mokymo(si) strategijos, priemonės sukurs sąlygas efektyviai ir kūrybiškai išdėstyti mokomąją medžiagą. 
KONTAKTINIAI ASMENYS, KONSULTUOJANTYS MOKINIUS, TĖVUS IR MOKYTOJUS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI) Daiva Ivanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mob. tel. +370 618 55 663 Raimonda Kersnauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mob. tel. +370 620 98 993
KITA SVARBI INFORMACIJA MOKYKLOS BENDRUOMENEI Virtualios pamokos vyksta realiu laiku palaikant sinchroninį ryšį tarp mokytojo ir mokinio (kai mokytojai ir mokiniai dalyvauja mokyme bendradarbiaudami tuo pačiu laiku). Užduočių atlikimo terminai skiriami vadovaujantis proporcingumo ir subalansuotumo principu, vadovaujantis trumpalaikių pamokų ciklų planais. Mokytojų parengtų nuotolinio mokymo(si) trumpalaikių pamokų ciklų pradžioje susitariama su mokiniais kas, kaip ir kada bus vertinama ciklo pabaigoje (aiškūs vertinimo kriterijai ir rodikliai). Ciklo eigoje vyksta kaupiamasis vertinimas. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas nuotolinio mokymo(si) procese vykdomas el. dienyne TAMO; įvertinimas/įsivertinimas vykdomas atliekant praktines užduotis moodle sistemoje (pagal jau sukurtus vertinimo kriterijus); naudojantis gimnazijos mokytojų sukurtu skaitmeninių įrankių el. banku: įvairiomios IT vertinimo/įsivertinimo programėlės, kiti būdai bei formos. Mokiniams suteikiamas grįžtamasis ryšys, galimybė stebėti, planuoti  savo mokymo(si) pasiekimus, pažangą.

 

 

Scroll To Top Skip to content
Mes naudojame sausainėlius tam, kad pagerintume jūsų patirtį. Naršant puslapį, jūs sutinkate su jų naudojimų.