Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija  savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Su  gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti šiose svetainėse:

LR Švietimo įstatymas    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/asr
Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/strategija.pdf
Bendrosios pagrindinio ugdymo programos   https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas
Bendrosios vidurinio ugdymo programos    https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-vidurinis-ugdymas
Bendrieji ugdymo planai https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_planai_1https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809/asr
Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/70dcd02107f911e78dacb175b73de379?jfwid=-88erfaxoz
Geros mokyklos koncepcija https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/gera-mokykla
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301806/asr
LR Darbo kodeksas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt