Savivaldos veiklos rezultatas – ugdoma savarankiška, kūrybinga, laisvai išsakanti savo nuomonę, pilietiškai aktyvi jaunuomenė. Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:

 • Gimnazijos taryba;
 • Mokytojų taryba;
 • Mokinių taryba;
 • Metodinė taryba.

Gimnazijos taryba – yra aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
Gimnazijos taryba atlieka šias funkcijas:

 • svarsto gimnazijos metinį veiklos planą, ugdymo planą, teikia siūlymus strateginiam planui, pritaria gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
 • pritaria / inicijuoja gimnazijos veiklos perspektyvų gaires;inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą;
 • vertina gimnazijos vadovų veiklą;
 • skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;
 • pritaria gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
 • svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo gimnazijos sąskaitoje galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
 • mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo;
 • nagrinėja ir vertina gimnazijos psichologinio mikroklimato būklę, teikia pasiūlymus gimnazijos vadovybei;
 • sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.
 •  Į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis renkami asmenys (po 5) atstovaujantys tėvams, mokytojams ir mokiniams.

Mokytojus į gimnazijos tarybą slaptu balsavimu renka mokytojų taryba.
Tėvai į gimnazijos tarybą renkami I-IV (9–12) klasių mokinių tėvų atstovų susirinkime slaptu balsavimu.
Mokiniai į gimnazijos tarybą renkami mokinių tarybos susirinkime slaptu balsavimu.
Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams.
Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ir atšaukia gimnazijos tarybos nariai slaptu balsavimu pirmojo posėdžio metu.

Gimnazijos tarybos sudėtis
Eil. Nr.Pavardė, vardasPareigos, atstovavimas
1.Daiva BrukienėTarybos pirmininkė (mokytojų atstovė)
2.Egidija TarkauskienėTarybos narė (mokytojų atstovė)
3.Gintarė BersėnienėTarybos narė (mokytojų atstovė)
4.Viktorija ŠilinskienėTarybos narė (mokytojų atstovė)
5.Aušra Rajaskaitė Tarybos narė (mokytojų atstovė)
6.Laura Muliuolienė Tarybos narė (tėvų atstovė)
7.Inesa ŽitkauskienėTarybos narė (tėvų atstovė)
8.Rasa Grigutytė – ŠliaužienėTarybos narė (tėvų atstovė)
9.Aida ČerneckienėTarybos narė (tėvų atstovė)
10.Deimantė Chomičiūtė – Obolevičienė Tarybos narė (tėvų atstovė)
11.Atėnė MikalauskaitėTarybos narė (mokinių atstovė)
12.Milda JurgelytėTarybos narė (mokinių atstovė)
13.Rapolas SąženisTarybos narė (mokinių atstovė)
14.Augustė NiauraitėTarybos narys (mokinių atstovas)
15.Emilija MorkūnaitėTarybos narė (mokinių atstovė)

Mokytojų taryba – yra nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius, jei jo nėra – gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojų tarybos sudėtį gimnazijos direktorius tvirtina savo įsakymu kiekvienais mokslo metais.
Mokytojų tarybos funkcijos:

 • inicijuoja gimnazijos kaitos procesus;
 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant gimnazijos veiklą;
 •  svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
 • priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
 • slaptu balsavimu renka atstovus į gimnazijos tarybą;
 • svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo švietimo organizavimą;
 • vertina gimnazijos vadovų veiklą, reikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
 • teikia gimnazijos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • analizuoja, kaip gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 •  svarsto ir teikia gimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir vidaus darbo tvarkos taisykles.

Mokinių taryba – yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems gimnazijos mokiniams.

Tai vienas iš būdų apjungti visus mokyklos bendruomenės narius, jų santykius ir ugdymo veiksnius į darnią visumą. Jos tikslas – sukurti demokratišką, humanišką mokyklos gyvenimą, sudaryti sąlygas mokinių savarankiškumui, kūrybiškumui bei iniciatyvai plėtotis.

Mokinių tarybos nariu gali tapti kiekvienas I-IV klasės mokinys. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas. Jis yra gimnazijos tarybos narys. Mokinių tarybos pirmininką atviru balsavimu renka I-IV klasių mokiniai.
Mokinių tarybos funkcijos:

 • Dalyvauja gimnazijos tarybos veikloje, atstovauja mokinių interesus;
 • Pagal kompetencijas inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių švietimą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • Priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
 • Padeda organizuoti gimnazijoje mokinių kultūrinę pažintinę veiklą, skatina mokinius dalyvauti gimnazijos bendruomenės gyvenime;
 • Bendradarbiauja su gimnazijos administracija, kitomis gimnazijos savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
 • Inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;
 • Padeda organizuoti žalingų įpročių prevenciją;
 • Telkia mokinius  rūpintis gimnazijos ir jos aplinkos estetiniu vaizdu, padeda organizuoti talkas, savitvarkos akcijas.

Mokinių tarybos atsakingi asmenys:
Pirmininkė – Atėnė Mikalauskaitė, IIb kl.
Pavaduotojas – Emilija Morkūnaitė, IIIa kl.
Sekretorė – Silvija Kamenskaitė, IIIb kl.

Metodinė taryba:

Daiva Ivanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos kuratorė,
Ramutė Žemaitienė – metodinės tarybos pirmininkė,
Viktorija Šilinskienė – metodinės tarybos sekretorė.

Metodinės tarybos funkcijos – gimnazijos metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti.
Metodinę tarybą sudaro dalykų mokytojų metodinių grupių pirmininkai, psichologės, socialinė pedagogė, bibliotekos vedėja, klasių auklėtojų grupių atstovės.

Nariai: 

 • Užsienio kalbų ( anglų k. vokiečių k. rusų k. prancūzų k.) metodinės grupės pirmininkė – Nida Brimienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas – Regimantas Viktoras Jagentavičius, fizinio ugdymo mokytojas ekspertas;
 • Tiksliųjų mokslų ( matematikos, informacinių technologijų) mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Lilija Jurgutienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Aušra Rajaskaitė, istorijos mokytoja metodininkė;
 • Gamtos mokslų ( biologijos, chemijos, fizikos) mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Viktorija Šilinskienė, biologijos mokytoja;
 • Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Jūratė Slavinienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 • Menų ir technologijų (dailės, technologijų, muzikos, šokio) mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Regina Šadauskienė, technologijų mokytoja metodininkė;
 • Eglė Letkauskienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
 • Alė Spiridonovienė, bibliotekininkė;
 • Rita Venslovaitienė, psichologė;
 • Dalia Ašutaitienė, psichologės asistentė.